Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. &Van Kooten.: &Van Kooten B.V., gevestigd aan de Tielweg 30, 2803 PK Gouda
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van &Van Kooten afneemt, dan wel met wie &Van Kooten in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst om diensten van &Van Kooten af te nemen. 
 3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen &Van Kooten en een opdrachtgever tot stand komt. 
 4. Dienst: Alle diensten geleverd door &Van Kooten aan opdrachtgever, zoals door partijen overeengekomen.
 5. Opdracht: Iedere opdracht die door een opdrachtgever aan &Van Kooten wordt verstrekt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door &Van Kooten B.V., gevestigd te Gouda. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door &Van Kooten B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van &Van Kooten B.V. is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 4. &Van Kooten is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door opdrachtgever binnen twee maanden na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Offertes die niet binnen twee maanden zijn aanvaard, komen te vervallen. Alle tarieven in de genoemde offertes zijn te vermeerderen met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 5. &Van Kooten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verbintenissen voor &Van Kooten uit de overeenkomst, moeten worden geduid als inspanningsverplichtingen. Indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is over de geleverde dienst, dient zij dit binnen 2 weken, schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan &Van Kooten
 6. &Van Kooten kan de in de overeenkomst met opdrachtgever omschreven diensten door eigen personeel of door derden laten verrichtenDe algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij &Van Kooten nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat die voorwaarden wel van toepassing zijn.
 7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 8. &Van Kooten is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht worden verstrekt. &Van Kooten gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 9. &Van Kooten zet zich in voor het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met de opdrachtgever. Gedurende de samenwerking met opdrachtgever zullen wij ons onthouden van actieve benadering van medewerker(s) van de opdrachtgever. 

Artikel 3: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. &Van Kooten is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever in het kader van de Opdracht worden verstrekt. &Van Kooten gaat ervan uit dat de verstrekte informatie en gegevens juist zijn.
 3. &Van Kooten zet zich in voor het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met de opdrachtgever. Gedurende de samenwerking met opdrachtgever zullen wij ons onthouden van actieve benadering van medewerker(s) van de opdrachtgever. 

Artikel 4: Honorarium 

 1. Het door opdrachtgever aan &Van Kooten verschuldigde honorarium wordt per overeenkomst tussen partijen vastgesteld. 
 2. Alle tarieven in de genoemde offertes zijn te vermeerderen met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 3. &Van Kooten past jaarlijks per 1 januari de in rekening te brengen bedragen aan op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens.

Artikel 5: Facturen/Betalingen/Incasso

 1. Aan opdrachtgever wordt conform overeenkomst een factuur verzonden. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Dan is &Van Kooten B.V. gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met de wettelijke (handels)rente van 8% te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15%, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. &Van Kooten en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc. 
 2. &Van Kooten legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan de door haar in te zetten personen

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen door &Van Kooten persoonsgegevens worden verwerkt. 
 2. &Van Kooten wenst te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerkingen van persoonsgegevens geschieden daarom op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

Artikel 8: Tenslotte

 1. &Van Kooten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra &Van Kooten opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van &Van Kooten., tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Top